nicola-57, teksty z lutego 2017 roku

5 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Pa­ter nos­ter, qui es in caelis..., a po­za tym
"Boże, użycz mi po­gody ducha, abym po­godził się z tym, cze­go nie mogę zmienić, od­wa­gi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i szczęścia, aby mi się jed­no z dru­gim nie po­piep­rzyło..."(Stephen King)

Dob­ra­noc Państwu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2017, 22:59

W moim przy­pad­ku ba­danie dy­nami­ki mo­leku­lar­nej w bro­mowo­dor­ku ani­liny me­todą NMR i od­kry­cie reorien­tacji pierścienia benze­nowe­go wokół osi NH3, ug­runto­wało wiarę w is­tnienie per­ma­nen­tne­go orgazmu.

Dziękuję za uwagę, a jeszcze bar­dziej za jej brak.

Myśl de­dykuję sa­moz­wańcze­mu dr Stam­bu­le i in­nym cy­tato­wym dur­niom w mas­kach i perukach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2017, 20:04

wyszłam z podziwu
żebyś pow­stał jak fallus
z po­piołów myśli 

haiku
zebrał 3 fiszki • 27 lutego 2017, 09:15

War­to kruszyć ko­pie, żeby nie kruszo­no oryginałów. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 16 lutego 2017, 22:26

wierszy gotowanie

do­daj jeszcze jed­ne­go
anioła
i wrzuć dwa serduszka

do­piep­rz poezji 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 lutego 2017, 10:07
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]