nicola-57

395 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

do tom­ka 43i i nie tylko,
żebyś zro­zumiał, po­jadę gwarą

kun­ta nie usu­wum, żebyś gdy mnie tu nie bydzie nie za­mie­szczoł swoich moich tekstuf


uff... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:04

* * *

Przym­knął się bo­lo. Wczo­raj wy­puści­liście bes­tię stam­bułę, żeby mnie ata­kowała. Za­wiadow­com Por­ta­lu, gra­tuluję "no­wator­stwa", pro­moc­ji głupo­ty i cham­stwa. Na­pisałam: "no­wator­stwa", bo prze­cież za­raz, gdy przyszłam na cy­taty pas­kudnie ata­kowa­li mnie:Pa­ladin, Mur­gra­bia, Ga­lic­jusz i inni...
Czy niszcze­nie człowieka spra­wia Wam przyjemność?
I raz jeszcze za­pytam, co to jest pun­kt4 re­gula­minu, wygląda na to, że jest martwy. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:10

Jeżeli już wszys­tko zdążyliście prze­liczyć na pieniądze, to znaczy, że was już nie ma. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 12:47

W zam­kniętym gro­nie, wszys­cy są otwarci. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • przedwczoraj, 22:11

Cza­sem będąc pośród ludzi czu­jesz się tak, że jed­no, na co cze­kasz, jak na zba­wienie, to na ob­ce­go psa, który cię oswoi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 20:42

Byłeś jak chleb. Wszys­cy zdążyli cię za­pom­nieć, oprócz tych, którzy dziś szu­kają cię w śmietnikach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 18:26

Praw­dzi­wy mężczyz­na się nie myje.

in­spi­rac­ja: aforystokrata

wniosek: Bar­tek jest fałszy­wy :) 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2017, 18:45

Skrom­na gwiaz­da prag­nie być je­dynie za­paso­wym kołem małego wozu.

as­tro­nomia dostosowana 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 18:26

Można ład­nie, przyz­woicie pi­sać. Ale zde­cydo­wanie trud­niej jest ład­nie i przyz­woicie żyć. To dru­gie, to wzlo­ty i upad­ki. To codzien­na wal­ka z sa­mym sobą o człowie­czeństwo. I ta wal­ka jest dla mnie najważniejsza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 stycznia 2017, 16:41

Za­nim uczy­nimy co­kol­wiek, może naj­pierw zburzy­my pom­ni­ki w sobie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 stycznia 2017, 13:30
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda.Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie. - Zbigniew Herbert

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st * * * 

wczoraj, 23:37Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st do tom­ka 43i i [...]

wczoraj, 23:26tomek43i sko­men­to­wał tek­st do tom­ka 43i i [...]

wczoraj, 23:23nicola-57 sko­men­to­wał tek­st do tom­ka 43i i [...]

wczoraj, 23:14tomek43i sko­men­to­wał tek­st do tom­ka 43i i [...]

wczoraj, 23:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st do tom­ka 43i i [...]

wczoraj, 21:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nagroda od zi­diociałych ju­rorów, [...]

wczoraj, 19:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie po­konasz jej...  

wczoraj, 19:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na się nie [...]

wczoraj, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na się nie [...]