nicola-57

418 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

Pa­ter nos­ter, qui es in caelis..., a po­za tym
"Boże, użycz mi po­gody ducha, abym po­godził się z tym, cze­go nie mogę zmienić, od­wa­gi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i szczęścia, aby mi się jed­no z dru­gim nie po­piep­rzyło..."(Stephen King)

Dob­ra­noc Państwu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:59

W moim przy­pad­ku ba­danie dy­nami­ki mo­leku­lar­nej w bro­mowo­dor­ku ani­liny me­todą NMR i od­kry­cie reorien­tacji pierścienia benze­nowe­go wokół osi NH3, ug­runto­wało wiarę w is­tnienie per­ma­nen­tne­go orgazmu.

Nie żar­to­wałam. Dziękuję za uwagę, a jeszcze bar­dziej za jej brak. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:04

wyszłam z podziwu
żebyś pow­stał jak fallus
z po­piołów myśli 

haiku
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 09:15

Członek po­winien być aktywny.

Apel to­warzys­tw: "Żwa­wa róża" i "Stań do apelu" 

anegdota
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 12:44

Naj­bar­dziej niebez­pie­czne zderze­nia, to zderze­nia z ludzką głupotą. Również własną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 14:17

Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj i cho­rujesz na jut­ro, to znaczy, że cię nie ma... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lutego 2017, 23:24

Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia się światłość. Wiekuista. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lutego 2017, 10:01

Głębo­ko cho­wane emoc­je kryją wiele brud­nych intencji. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2017, 15:41

War­to kruszyć ko­pie, żeby nie kruszyć oryginałów. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 16 lutego 2017, 22:26

Ot­warte­go, zamknij.
W ramionach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lutego 2017, 21:47
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda.Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie. - Zbigniew Herbert

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 00:42yestem sko­men­to­wał tek­st wyszłam z podzi­wu żebyś pow­stał [...]

wczoraj, 21:49Paladin sko­men­to­wał tek­st wyszłam z podzi­wu żebyś pow­stał [...]

wczoraj, 21:33Paladin sko­men­to­wał tek­st W moim przy­pad­ku ba­danie [...]

wczoraj, 20:32yestem sko­men­to­wał tek­st W moim przy­pad­ku ba­danie [...]

wczoraj, 20:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st W moim przy­pad­ku ba­danie [...]

wczoraj, 20:11lajajaj sko­men­to­wał tek­st W moim przy­pad­ku ba­danie [...]

przedwczoraj, 20:34yestem sko­men­to­wał tek­st Członek po­winien być ak­tywny. Apel [...]

przedwczoraj, 19:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia [...]

21 lutego 2017, 17:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Anons mat­ry­monial­ny Wędrowną ka­rawaną bez­drożne­go [...]