nicola-57

471 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

epilog

Tra­fiła ko­sa na ko­sa. Śli­mak już nie mu­si się spie­szyć. Jarzębi­na zaśnie w niepot­rzeb­nych ko­ralach. A kos? Kos lu­bił chodzić ze mną na spa­cery. Stąd znam je­go ku­linar­ne upo­doba­nia. Żal ko­sa. Zos­tała ko­sa i ja­kieś bez życie. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 września 2017, 18:53

Mieć wątpli­wości, to błogosławieństwo i przekleństwo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2017, 16:27

Kiedyś miałam wszys­tko. Dziś nie mam nic. Dla­tego dziś mam więcej, niż kiedyś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 03:03

Ho­nor nie poz­wa­la na pi­sanie w miej­scu, w którym hołubi się tek­sty z se­rii co świ­nia na język przy­niesie. A przy­nosi pla­giaty, po­ważnie oka­leczo­ne przeróbki cudzych tek­stów i bar­dzo włas­ne goow­no. Tek­sty, które tych wy­mogów nie spełniają są w naj­lep­szym wy­pad­ku ignorowane.

Cy­tatom.in­fo dedykuję 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2017, 16:07

Szewc trzeźwy, bu­ty piją. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 21 września 2017, 13:44

cza­sem ślepców na­leży zos­ta­wić ze śle­potą i po pros­tu odejść 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 września 2017, 08:48

Cza­sem żeby wyjść z twarzą, trze­ba od­wrócić się plecami. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 19 września 2017, 09:35

Co­raz więcej ludzi umiera z miłości do życia. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 września 2017, 20:27

Nie po­leg­nij na sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2017, 00:30

Tyl­ko Mis­trz czy­ni cię kreatyw­nym. Od ciebie za­leży, czy wy­bie­rzesz Mis­trza, czy mis­trza. Naj­ważniej­sze jed­nak, żebyś nie wyb­rał siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2017, 00:26

nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda.Spieszmy się rozumieć ludzi, żeby spóźnić się na nienawiść i zdążyć na miłość(nicola)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st epilog

wczoraj, 15:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st epilog

wczoraj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st epilog

przedwczoraj, 13:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st epilog

przedwczoraj, 11:44$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st epilog

przedwczoraj, 07:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st epilog

przedwczoraj, 06:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st epilog

22 września 2017, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st epilog

22 września 2017, 22:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I dob­rze

22 września 2017, 22:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Paradoks Czcimy bo­haterów, którzy prze­lewa­li [...]