nicola-57

432 teksty – auto­rem jest ni­cola-57.

gdy łka­nie skrzypiec
na czte­ry stru­ny świata
ave kuleje 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 19:07

Są gra­nice, których bliźnim przek­raczać nie wol­no. Ilek­roć się tu po­jawię, zaw­sze znajdą się ta­cy, którzy je przek­raczają. Tek­stów nie ko­men­tują, omi­jają je sze­rokim łukiem. Za to z naj­praw­dziw­szą roz­koszą psychicznie znęcają się na­de mną.

Czas naj­wyższy po­wie­dzieć DOŚĆ i prze­moknąć bez wieści... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2017, 14:17

auuu(dycja)

fu­jarą i piórem
baw­cie się i zbaw­cie się
a ja, cóż ja
ja tyl­ko z me­lan­cho­lią
spoglądam na Górę...

Dobranoc. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 17 czerwca 2017, 22:30

Na lepsze

Nie in­te­resu­je mnie lo­kal­na wiel­kość i lo­kal­ne dąsy.
Cy­tatom pot­rzeb­ne są... grafowstrząsy... 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 17 czerwca 2017, 15:33

ni­cola-57. Przyz­naj flaszkę. Ko­bieta jest bez­bron­na wte­dy, gdy chce...Przyz­naj flaszkę

in­spi­rac­ja Ciepła Wo­da :)) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2017, 09:08

Cza­sami tra­fiamy strzałą w próżność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 czerwca 2017, 21:25

Ka­puściany łeb może być efek­tem per­ma­nen­tnych podróży w głąb siebie. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 16 czerwca 2017, 19:30

Błądząc, wska­zujesz drogę innym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 czerwca 2017, 13:13

Zaw­sze bądź ot­warty na klucz do wiary w każde­go człowieka. 

myśl dnia z 12 czerwca 2017 roku
zebrała 6 fiszek • 10 czerwca 2017, 20:50

Między uda­mi zaczy­na się życie. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 9 czerwca 2017, 09:14
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda.Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie. - Zbigniew Herbert

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st gdy łka­nie skrzy­piec na czte­ry [...]

wczoraj, 23:01nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:39nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:28nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st gdy łka­nie skrzy­piec na czte­ry [...]

wczoraj, 21:09nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st uśmiech obiecu­je spełnienie

wczoraj, 20:19adamantine sko­men­to­wał tek­st Impresja

wczoraj, 20:18adamantine sko­men­to­wał tek­st kredo pióra...