nicola-57, teksty znajomych

270 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Długie życie, to ta­ka cho­ler­nie po­wol­na śmierć... 

myśl • 14 stycznia 2016, 13:11

Mil­cze­nie sy­noni­mem jest ciszy, dla ko­goś kto mówi… ale nie słyszy 

myśl • 11 listopada 2015, 09:55

Meandry pokus...

Ser­com, co łakną dziś rozkoszy
myśli mi­mowol­nie wciąż wtórują
szept nieśmiały się panoszy...
dreszcze z ciałem rytm malują

Tam gdzie słowo nic nie może
gest do­nośniej brzmi od krzyku
piękniej jak po­lar­ne zorze...
jaśniej niźli w słów słowniku

Lecz mean­drów tych jest sednem
by nie spętlić się w pośpiechu
i czy dla chwi­li tyl­ko jednej...
war­to będzie zaz­nać grzechu 

wiersz • 8 listopada 2015, 11:15

Os­trożność, to szczyp­ta życia lub zdro­wia odłożona w zapasie... 

myśl dnia z 20 kwietnia 2015 roku • 19 kwietnia 2015, 07:41

Kiedyś tam...

Na­dej­dzie czas, gdy Cię obejmę
wiesz… tak do ut­ra­ty tchu...
woal z oczu wte­dy zdejmę
jak­bym zbudził się ze snu

Us­ta nasze w błogim zat­ra­ceniu
sple­cione w utu­leniu ramiona…
bo­jaźń zej­dzie z dro­gi uniesieniu
wnet plan wyśniony się dokona

I cho­ciaż pi­sać za ład­nie nie umiem
a słowa piękne nie są moją ru­tyną…
wiedz, że to praw­dy rwący stru­mień
gdyż pros­to z ser­ca dla Ciebie płyną 

wiersz • 29 marca 2015, 17:34

Wędrowiec

Pop­rzez złudzeń prze­pas­tne knieje
kroczy tro­pem nadziei złud­nych…
Cier­nisty szlak… wiatr oczom wieje
Smu­tek władcą myśli bezludnych

Mórz bez­pańskich łez nig­dy nie omija…
Przyklęka tam, jak nad mo­giłą niez­naną
Swo­je uk­radkiem z po­liczków spija…
kryjąc w uśmie­chu swą twarz stroskaną.

Jeśli nie doj­dzie… żalem zagubiony
od­da się w ja­syr wo­li przeznaczenia…
Z dro­gi tej niemocą wiary zawrócony
Zaśnie… nie nas­ta­wiając już budzenia 

wiersz • 21 marca 2015, 07:37

Niez­nośni są nie Ci, którzy dają się po­nieść, lecz Ci, których ponosi... 

myśl • 27 lutego 2015, 16:29

Mil­cze­nie, to praw­da uniwersalna... 

myśl • 23 lutego 2015, 10:25

Wyob­raźnia, to niewyczer­palne źródło rzeczywistości 

myśl • 13 lutego 2015, 13:46

Cza­sem trze­ba ko­goś pos­ta­wić do pionu, aby dorósł do właści­wego poziomu... 

myśl dnia z 30 stycznia 2016 roku • 30 stycznia 2015, 18:42
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

R.A.K.