nicola-57, strona 3

481 tekstów – auto­rem jest ni­cola-57.

Tyl­ko Mis­trz czy­ni cię kreatyw­nym. Od ciebie za­leży, czy wy­bie­rzesz Mis­trza, czy mis­trza. Naj­ważniej­sze jed­nak, żebyś nie wyb­rał siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2017, 00:26

Są ta­kie ot­warte drzwi, w których na­leży się zamknąć. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 15 września 2017, 21:24

Członek po­winien być aktywny.

Apel to­warzys­tw: "Żwa­wa róża" i "Stań do apelu." 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 14 września 2017, 21:41

Autor nie ty­le wi­nien być poczyt­ny, co poczytalny...

odpowiedzialność 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 września 2017, 18:22

Pa­da deszcz.

Te­go tek­stu nikt nie uk­radnie, chy­ba że przyj­dzie susza... 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 13 września 2017, 20:57

Naj­mroczniej jest w miej­scu, które świeci pustkami. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 września 2017, 22:08

Kreatyw­ność ma różne ob­licza. Ta naj­praw­dziw­sza nie po­lega na od­kry­waniu ta­jem­nic, ale na ich pogłębianiu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 9 września 2017, 14:39

Coda

ka­waler sta­rego orderu
obok pan­na się stara
o choćby na­dir serc

we­sel­ny kondukt
by­leziem­ska gwiaz­da prowadzi
tu
gdzie gadzi­na śmier­ci wybiła
myśli
że jeszcze my
w jej rękach

a my w ra­nach Pana

zbawieni... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 września 2017, 15:57

Tyl­ko ktoś, kto nieus­tannie przeg­ry­wał, umiera ja­ko zwycięzca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 sierpnia 2017, 14:21

List

obudź mnie na spacer
tak żeby nie skaleczyć
żad­ne­go życia
które nie nasze jest

obudź na ścieżkę rosy
nim bu­ty dnia
na strzępy rozniosą
zajęczą krew

obudź

na pier­wszą lepszą
wiadomość 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2017, 10:29
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]