nicola-57, anegdoty

50 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest ni­cola-57.

Upor­czy­wa wiara w os­tatnią deskę ra­tun­ku może dop­ro­wadzić do ban­kruc­twa pro­ducentów trumien. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 września 2017, 15:30

Szewc trzeźwy, bu­ty piją. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 21 września 2017, 13:44

Członek po­winien być aktywny.

Apel to­warzys­tw: "Żwa­wa róża" i "Stań do apelu." 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 14 września 2017, 21:41

Pa­da deszcz.

Te­go tek­stu nikt nie uk­radnie, chy­ba że przyj­dzie susza... 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 13 września 2017, 20:57

Zawiadomienie

Wszys­tkich por­ta­lowych myśli­wych, którzy po­lowa­li na gołębia up­rzej­mie in­formuję, że w dniu dzi­siej­szym zro­biłam spec­ja­lizację w dzie­dzi­nie or­ni­tolo­gii. Ak­tual­nie jes­tem jastrzębiem.

Z po­ważaniem, Krogu(lec) 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 28 sierpnia 2017, 13:55

Klej­no­ty ro­dowe sy­na, ko­niem tro­jańskim por­ta­li społecznościowych. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2017, 08:53

Os­tatni list do Syna

Dro­gi Pa­ladi­nie, masz mek­syk we łbie i mek­syk dookoła. Po co Ci była ta Kanada...
Mówiłam, ucz się w Toruniu!

Pod­pis nie­czy­tel­ny, poz­dro­wienia też.

P.S. Obiad o dziewiętnas­tej, nie spóźnij się. Będą gołąbki. Na de­ser przyj­dzie koleżanka.

To­ruń, 21.08. 2017r. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 21 sierpnia 2017, 17:19

Dok­tor Pa­ladin jest moim sy­nem, dla­tego jest ta­ki głupi - prof. nicola.

psss.. cham­stwo odzie­dziczył po oj­cu, w którym prze­lot­nie się zakochałam.


Aneks: Bo­lo, up­rzej­mie proszę o usu­nięcie fiszek(czy­taj: śmieci) spod te­go tek­stu. Na por­ta­lu jest, a raczej by­wa już tyl­ko kil­ku użyt­kowników. I tyl­ko ich po­par­cie so­bie cenię. 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 3 sierpnia 2017, 20:07

Naj­bar­dziej wzięty ga­tunek li­terac­ki? Oda. Od a do wc... 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 22 lipca 2017, 13:35

ni­cola-57. Przyz­naj flaszkę. Ko­bieta jest bez­bron­na wte­dy, gdy chce...Przyz­naj flaszkę

in­spi­rac­ja Ciepła Wo­da :) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2017, 09:08
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. ****Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)****Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila)............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... stRefy dla Ciebie jestem / nad wyraz / z którego wypadły litery / jestem krzyżówką matki łamiącej sobie głowę / jak chleb podzielić / i ojca rzucającego w nią mięsem / jestem głodna / do syta / jestem tak / jak nie. (2017/2018) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. Pociemniało w oczach i stała się...jasność(03.05.2018)~~~ Ślepota jest najczystszym źródłem widzenia(10.05.2018)~~~e tam dlatego tam jestem / przepraszam że jeszcze nie zwariowałam / ale nie widzę powodów do pośpiechu / nawet gdybyś miał puścić mnie w trąbę przy całej orkiestrze / dobramoc Skarbie / śmierć reaguje burzliwie / włączyłam jej naszą płytę / tak cudnie się zacina / że życie przestaje się jąkać / dobramoc Skarbie... (dla e, Kalisz, 15.05.2018)~~~ Nie ulegaj literackim prądom, mogą cię porazić autorskimi wieczorami przy świecach i uczynić figurą. Wioskową (17.05.2018)~~~ Niejednemu psu burak...przetrącił grzbiet(Fafik z Portalu)~~~ Jakże często zdarte podeszwy butów są świadectwem twojej walki o prymat albo walki o drugiego człowieka. W pierwszym przypadku kupujesz nowe buty, w drugim - idziesz dalej. Boso. (20.05.2018)~~~Tylko ktoś, kto nieustannie przegrywał, umiera jako zwycięzca.~~~Warto kruszyć kopie, żeby nie kruszono oryginałów.~~ Szalom we lehitraot! P.S. Dali...popalić. Dziś na tej bezRadnej wyspie płonie żyrafa.~~~Ale pycha. I wszystko straciło smak. ~~~Na s t r o n i e można się załatwić. ~~~Z noża w plecach rodzi się światło, które nie sposób rozszczepić.~~~Ileż słów pada, niczego nie podnosząc (grafomańska e r e k c j a ) ~~~~~~Wszędzie tam, gdzie odbywa się koronacja głów bez głowy, tam rozum uciął sobie drzemkę ( trzy oblicza gilotyny)~~~Niektórzy tak bardzo strzegą swojej własności, że trudno im się rozstać z własną głupotą. ~~~~Nagroda od zidiociałych jurorów, to dopiero kara.~~~~Bezdomny żyje tak długo, jak długo potrafi wracać do samego siebie.~~~Ktoś, kto ma dobrze poukładane w głowie, jest uczuciowo niedorozwinięty.~~~Wszyscy mnie minęli, czas się zatrzymał.~~~Cyberprzemocy, tak jak każdej innej, nigdy się nie zapomina. Cytaty. info będę pamiętać. Żal, że tak...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]