nicola-57, aforyzmy

248 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest ni­cola-57.

Dob­ry człowiek nie mu­si wracać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 15:23

Prze­bojo­we życie gwa­ran­tują wejścia awa­ryj­ne, które ot­wiera klucz wazelinowy.

sy(m)fo­nia życia 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 października 2017, 09:23

Tyl­ko ro­bak pot­ra­fi poz­nać war­tość owocu.
Człowiek stał się tak pyszny, że na­wet nie próbuje. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 września 2017, 17:53

Ślepców z wy­boru, na­leży zos­ta­wić ze śle­potą i po pros­tu odejść. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 września 2017, 08:48

Cza­sem żeby wyjść z twarzą, trze­ba od­wrócić się plecami. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 19 września 2017, 09:35

Co­raz więcej ludzi umiera z miłości do życia. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 września 2017, 20:27

Są ta­kie ot­warte drzwi, w których na­leży się zamknąć. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 15 września 2017, 21:24

Naj­mroczniej jest w miej­scu, które świeci pustkami. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 września 2017, 22:08

Kreatyw­ność ma różne ob­licza. Ta naj­praw­dziw­sza nie po­lega na od­kry­waniu ta­jem­nic, ale na ich pogłębianiu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 9 września 2017, 14:39

Tyl­ko ktoś, kto nieus­tannie przeg­ry­wał, umiera ja­ko zwycięzca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 sierpnia 2017, 14:21
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]