nicola-57, teksty z sierpnia 2017 roku

17 tekstów z sier­pnia 2017 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Tyl­ko ktoś, kto nieus­tannie przeg­ry­wał, umiera ja­ko zwycięzca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 sierpnia 2017, 14:21

List

obudź mnie na spacer
tak żeby nie skaleczyć
żad­ne­go życia
które nie nasze jest

obudź na ścieżkę rosy
nim bu­ty dnia
na strzępy rozniosą
zajęczą krew

obudź

na pier­wszą lepszą
wiadomość 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2017, 10:29

Poez­ja nie żyje. Z by­le kim. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 sierpnia 2017, 13:37

Zawiadomienie

Wszys­tkich por­ta­lowych myśli­wych, którzy po­lowa­li na gołębia up­rzej­mie in­formuję, że w dniu dzi­siej­szym zro­biłam spec­ja­lizację w dzie­dzi­nie or­ni­tolo­gii. Ak­tual­nie jes­tem jastrzębiem.

Z po­ważaniem, Krogu(lec) 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 28 sierpnia 2017, 13:55

Czym cha­ta ro­gata, tym gości diab­li biorą. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 sierpnia 2017, 09:48

Ad­mi­rato­rami li­terac­kiej tan­de­ty są muły książkowe. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 sierpnia 2017, 07:57

Wiele wska­zuje na to, że pro­ces myśle­nia zos­tał zawieszony. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 sierpnia 2017, 21:21

Klej­no­ty ro­dowe sy­na, ko­niem tro­jańskim por­ta­li społecznościowych. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2017, 08:53

Ka­riera nauko­wa roz­poczy­na się od za­bawy w doktora. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 sierpnia 2017, 08:44

Z p u s t e g o tyl­ko psychiat­ra się n a p i j e. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 sierpnia 2017, 15:06
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]