nicola-57, teksty z października 2016 roku

16 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Nie pytam

ja­ki ko­lor mają
niebies­kie ciała

jak pachną
niewin­na lilia
i kom­plet­nie dzi­ka róża

jak bi­je serce
tyl­ko w wier­szu otwarte

jak się nie mod­lić do jutra
które boli

jak cicho zostać
odchodząc
nie pytam

kocham 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 października 2016, 15:20

Przyz­naj fiszkęUroczyście oświad­czam, że na Cy­tatach.in­fo nie za­mie­szczę już żad­nej war­tościowej fra­zy! Tak mi do­pomóż Admin.

Przyz­naj fiszkęPo­wyższa war­tościowa fra­za jest frazą os­tatnią.ni­cola-57Przyz­naj fiszkę 

anegdota
zebrała 20 fiszek • 19 października 2016, 07:48

nick jest bogiem...cytatowym... 

anegdota
zebrała 16 fiszek • 18 października 2016, 15:15

I stało się...Woły ciągną k a r e t ę... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 października 2016, 09:30

Odchodząc do zmysłów

nie mo­ja śli­na na mo­jej twarzy
nie mój be­ret na mo­jej głowie
sza­ty mo­je bun­tem podarte
sto­py bose
żeby nie ska­leczyć ścierniska

tu rosło zboże
z które­go mógł być chleb... 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 17 października 2016, 09:07

Mod­litwa wyp­ro­wadza z pychy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 października 2016, 21:37

Człowiek jest sobą pop­rzez wewnętrzną prawdę. Jest to praw­da su­mienia, od­bi­ta w czy­nach. W tej praw­dzie każdy człowiek jest za­dany sa­memu sobie.

JAN PA­WEŁ II 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 października 2016, 21:25

We­geta­rianie to apos­tołowie dob­rej no­winy dla zwierząt. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 15 października 2016, 09:12

List do nie wiem

Ja­ki or­gazm, ta­ki gniew. Czy słyszysz? Nie mówię nic. Pchaj­my taczki błędów jak By­ron. Z mo­jego życia, idź so­bie. Idź...

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 14 października 2016, 13:24

Słowo przep­raszam ma war­tość tyl­ko wte­dy, gdy wy­powiadasz je ser­cem, a nie rozumem... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 października 2016, 09:32
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]