nicola-57, teksty z października 2015 roku

25 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Może do­piero po śmier­ci roz­pozna nas życie. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 30 października 2015, 15:11

Nie każde­mu su­mienie wys­ta­wia rachunek. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 28 października 2015, 18:47

Re­lik­wie to szczątki wiary. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 27 października 2015, 14:14

Jakże często, żeby jed­ne­mu przy­paść do gustu,
dru­giemu skacze­my do gardła. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 26 października 2015, 09:13

Od­na­leźć siebie to spro­wadzić wszys­tko do słowa kocham. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 25 października 2015, 08:25

Na szczer(ość)

To już nie las­ka mój drogi.
Szczerze? To ku­la u nogi. 

fraszka
zebrała 14 fiszek • 24 października 2015, 15:37

Ułom­ność jest da­rem na­tury, która ob­darzyła nas wyjątko­wym zaufaniem. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 23 października 2015, 10:44

Jakże często ci, dla których by­liśmy naj­bar­dziej, zos­ta­wiają nas w pus­tym po­koju z wi­dokiem na lęk... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 października 2015, 13:00

Kręgi rodzin­ne też ule­gają zwyrodnieniu. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 20 października 2015, 09:43

Na morale

Ileż to w so­bie trze­ba mieć cnoty,
by pi­sać hym­ny na cześć głupoty. 

fraszka
zebrała 13 fiszek • 18 października 2015, 13:09
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]