nicola-57, teksty z kwietnia 2015 roku

21 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

Suk­ce­sy jed­nych, pchełka­mi dru­gich.(Fa­fik z Portalu) 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 27 kwietnia 2015, 11:56

Czas to naj­lep­szy le­karz. Dla­tego do spec­ja­listów na­leży cze­kać długo. 

myśl dnia z 29 kwietnia 2015 roku
zebrała 28 fiszek • 26 kwietnia 2015, 13:30

Szy­der­stwo pochodzi również z niemo­cy. Mo­cy nie odzys­kasz, niemoc pogłębisz. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 25 kwietnia 2015, 13:13

Psy po­siadają dob­ry węch, a ludzie po­dob­no ro­zum. (Fa­fik z Portalu) 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 23 kwietnia 2015, 14:47

Byt ok­reśla wiado­mość. Medialną. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 22 kwietnia 2015, 15:16

Zdarza się, że ce­le uświęcają środ­ki do celi... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 21 kwietnia 2015, 16:36

Brak obiek­ty­wiz­mu to wy­kole­jony po­ciąg do prawdy. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 19 kwietnia 2015, 21:02

Po(godnie)

w akac­jo­wej koronie
berłem pta­siego pióra
opi­sałeś wie­czność chwili
i chwi­le wieczności
przy­bity do życia
za­paliłeś uśmie­chy wokół
i spokojnie
uśmie­chem gaśniesz... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 kwietnia 2015, 10:46

Zejście na psy gwa­ran­cją wier­ności.(Fa­fik z Portalu) 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 16 kwietnia 2015, 12:43

Co­raz więcej w nas zniewo­lonej dob­ro­ci. Dla­tego co­raz częściej nie stać nas na obec­ność w obec­nych czasach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 kwietnia 2015, 14:48
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]