nicola-57, teksty z grudnia 2014 roku

30 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest ni­cola-57.

"Na mo­jego sy­na zły wpływ mają ko­biety i wino."
Cała nadzieja w śpiewie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 grudnia 2014, 15:23

2006 - 2014...

Pluszaku
pies­ku mój
któryś Jest Gdzieś
te­raz Ty mnie odszukaj
na ja­wie lub we śnie
przygarnij

i osusz
z psio wier­nych łez... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 grudnia 2014, 00:45

Impresja 08

życie otrzymałeś
ot­rzy­mało cię życie

kiedyś ujaw­ni cię czas

tak nie do nadziei
tak nie do wiary
obudzisz się
w do­mu po­mocy miłości 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 grudnia 2014, 16:53

Suk­ces jest wte­dy ż y c i o w y, gdy nie de­ner­wu­je nasze­go otoczenia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 grudnia 2014, 18:43

Godzi­na wol­ności wy­biła. Wszystkich. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 26 grudnia 2014, 14:53

Wszys­tkim można się cie­szyć. Na­wet złą opinią. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 25 grudnia 2014, 14:48

Człowie­czeństwo to służba nieus­tannie na­rażana na dezercję.

Nie spraw­my No­wo Na­rodzo­nemu za­wodu. Kochaj­my pun­ktual­nie. Miłości Wszys­tkim życzę.
Wi­gilia, A.D. 2014 nicola-57 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 grudnia 2014, 00:13

Gdy chce­my uczy­nić coś złego, słomiany za­pał sta­je się zaletą. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 grudnia 2014, 11:04

Impresja 07

za­gubioną znalazł
nawróco­ny Judasz
po­wiesił na gałęzi miłości
do siebie

poz­bierał srebrniki
by umoc­nić się w wierze
i zaczął
.........................................
nauczać...

P.S. Z os­tatniej chwi­li: os­tatnie chwi­le zbliżają się nieuchronnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 grudnia 2014, 14:45

Sko­ro ty tęsknisz i ja tęsknię, to jest to do z n i e s i e n i a. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2014, 20:55
nicola-57

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8 Informuję, że wszystkie moje dane personalne, fotografie i treści pisane są obiektami moich praw autorskich(zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku, wymagana jest moja pisemna zgoda. *************************************************Pytam o czym myśli człowiek wbijając komuś nóż w plecy/co czuje nóż?( 22.10.A.D.2017)********Bóg i ja - razem tworzymy większość(św. Teresa z Avila, doktor Kościoła)************* Ulubieni Użytkownicy(2014 - 2017) : Starlight., Ciepła Woda i $$ many............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek (Zbigniew Herbert)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:38róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

24 października 2017, 15:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st exodus

24 października 2017, 15:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]