nicola-57, teksty ulubionych autorów

2746 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Czy afo­ryzm jest wer­dyk­tem? Tak, w sto­sun­ku do auto­ra. 

cytat

Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia. 

cytat

Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga. 

cytat

[...] nie na tym po­lega wol­ność, aby nie być wcale. 

cytat

Al­bo­wiem wy­dawało mi się, że człowiek jest ta­ki właśnie jak twier­dza. Kruszy mu­ry, żeby za­pew­nić so­bie wol­ność, ale wte­dy sta­je się for­tecą zburzoną i wy­daną gwiaz­dom. Wte­dy rodzi się lęk nieistnienia. 

cytat

[...] życie tyl­ko wte­dy ma sens, kiedy się je prze­mienia po trochu w coś, co jest po­za nami. 

cytat

Wśród moich ludzi widziałem także dzieci zag­rożone śmier­cią [...]. Bo zdarza się, że Bóg, po­dob­ny do żni­wia­rza, ści­na kwiaty wmie­sza­ne w jęczmień. 

cytat

Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem. 

cytat

Kiedy ktoś ci oca­li życie [...] nie dziękuj nig­dy. Nie wyol­brzy­miaj wdzięczności. [...] On podzięko­wanie znaj­dzie we włas­nym trudzie, którym cię ocalił. 

cytat

Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań. 

cytat
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Agnieszka Osiecka